TAKAYAMA OSAKA PRO XJ
TAKAYAMA OSAKA PRO XJ
ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โอซาก้า
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ทาคายาม่า
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ทาคายาม่า
ราคาเริ่มต้น 33,900 บาท
รหัสทัวร์ JP-02
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 01 - 05 พ.ย. 60 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพ – สนามบินคันไซ [ - / - / - ]
  Day 2 : สนามบินคันไซ -วัดคิโยมิสึ – หน้าผาโทจินโบ -อาวาระ ออนเซ็น [ B / L / D ]
  Day 3 : สวนเค็นโระคุเอ็น - เมืองทาคายาม่า – ทาคายาม่าจินยะ – ซันมาชิซูจิ– หมู่บ้านชิราคาว่า–เมืองกิฟุ [ B / L / D ]
  Day 4 : โอบาระ –โครังเค – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ [ B / - / - ]
  Day 5 : กรุงเทพฯ [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 กรุงเทพ – สนามบินคันไซ

11.30 น.
พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 4 สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เจ้าหน้าที่จากบริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
14.15 น
ออกเดินทางสู่ สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินแอร์เอเซียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 610
21.40 น.
เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและ ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม คันไซ แอร์พอร์ต วอชิงตัน หรือ เทียบเท่า

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 สนามบินคันไซ -วัดคิโยมีสิ หน้าผาโทจินโบ – อาวาระ ออนเซ็น

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เมืองเกียวโต เมืองเก่าที่ถูกพัฒนาขึ้นหลังก่อตั้งเฮย์อันเคียวใน ปี 794 และเป็นที่พักอาศัย ของพระจักรพรรดิ มากว่า 1,000 ปี เกียวโตจึงเป็นเมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน จนได้รับการประกาศให้สถานที่ท่องเที่ยวมากมายในเมืองเกียวโตเป็นสถานที่ที่ทรงคุณค่าให้เป็นมรดกโลก และที่นี่ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และทิวทัศน์ทางธรรมชาติอันงดงามมากมาย วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส (Kiyomizu-dera) ตั้งอยู่บนเนินเขาฮิงายามา สาเหตุที่เรียกว่า "วัดน้ำใสเนื่องมาจากมีน้ำศักดิ์สิทธิ์จากแม่น้ำ 3 สาย ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไหล มาจากเทือกเขา โดยมีความเชื่อกันว่า หากได้ดื่มน้ำ 3 สายนี้ สายแรกหมายถึงสติปัญญาเฉลียวฉลาด สายที่สองร่ำรวย มั่งคั่ง และสายที่สามแข็งแรง โดยให้ท่านเลือกดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อนี้ได้ตาม อัธยาศัย วัดคิโยมิสึสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 788 (สมัยนาระประมาณปี พ.ศ.1321) เพื่อถวายแด่พระโพธิสัตว์กวนอิม 11 พักต์ หรือสร้างขึ้นมาก่อนที่เกียวโตจะเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่น วัดคิโยมิสึจึงได้รับการ ประกาศให้เป็นมรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1,500 ปีและทางเดินขึ้นสู่วัดเรียกกันว่า “ถนนสายกาน้ำชา” เนื่องจากในอดีตเคยมีร้านขายถ้วยชาเครื่องปั้นดินเผาเรียงรายตลอดสองข้างทาง ปัจจุบันมีร้านขายของที่ระลึกสไตล์ญี่ปุ่น อาทิ ชุดกิโมโน ตุ๊กตาในชุดกิโมโน พัดสารพัดแบบ ร่ม เข็มกลัด ที่ติดตู้เย็น เป็นต้น ขนมที่มีตัวอย่างให้ชิมก่อนตัดสินใจซื้อ เช่น ขนมไส้ต่างๆ ที่มีส่วนผสมของชาเขียว ของที่ฃ เกี่ยวกับศาสนา ความเชื่อ จำพวกเครื่องราง และอื่นๆ อีกมากมาย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หม้อไฟสไตล์ญีปุ่น นำท่านเที่ยวชมความสวยงามของ หน้าผาโทจินโบ เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดฟุกุอิและยังได้รับการจดทะเบียนให้เป็นสถานที่ทางธรรมชาติที่สำคัญของประเทศ จุดเด่นของผานี้คือมีความยาวถึง 1 กิโลเมตรและสูงถึง 25 เมตรด้วยกัน เป็นหน้าผาหินลาวาที่ถูกน้ำทะเลและคลื่นลมกัดเซาะโดยธรรมชาติและเนื่องจากเป็นจุดชมวิวที่สวยงามทำให้มีนักท่องเที่ยวแวะมาเยี่ยมเยือนอย่างไม่ขาดสาย จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมอาวาระ ออนเซ็น หรือเทียบเท่า
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ นำท่านอาบน้ำแร่สปารีสอร์ทสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆที่เรียกว่า “ออนเซ็น” เพื่อสุขภาพ และผิวพรรณที่ดี

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 สวนเค็นโระคุเอ็น – หมู่บ้านชิราคาว่า - เมืองทาคายาม่า – ทาคายาม่าจินยะ – ซันมาชิซูจิ––เมืองกิฟุ

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่เมืองคานาซาว่า สวนเคนโระคุเอ็น สวนที่ได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 3 วนที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาที่สูงที่สุดในเมือง ตรงข้ามกับปราสาทคานาซาว่า สวนแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี 1676 โดยไดเมียวมาเอดะ ซึนาโนริ (ไดเมียวคนที่ 5) ของตระกูลมาเอดะผู้เรืองอำนาจในยุคนั้น สวนเคนโระคุเอ็นเปิดให้คนทั่วไปได้เข้าชมเมื่อปี 1871 บริเวณกลางสระน้ำขนาดใหญ่มีศาลาชงชา น้ำตก สะพาน ตะเกียงหิน แวดล้อมด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ต้นไม้บางต้นจะมีเชือกที่เรียกว่า “ยูกิซึริ” ทำหน้าที่ดึงกิ่งไม้เอาไว้ไม่ให้หักจากการรองรับน้ำหนักหิมะในฤดูหนาวและเป็นสวนเดียวที่มีวิธีการคิดและออกแบบในลักษณะนี้ สวนเคนโระคุเอ็น แปลได้ว่า สวนแห่งความประเสริฐทั้งหก เมืองทาคายาม่า เมืองเล็กๆ ที่น่ารักซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น ลิตเติ้ลเกียวโต (Little Kyoto) แหล่งรวมช่างไม้ฝีมือเลื่องชื่อของญี่ปุ่น ซึ่งอบอวลไปด้วยกลิ่นอายของวัฒนธรรมอัน เก่าแก่ที่ผสมผสานกับจิตวิญญาณแห่งประวัติศาสตร์ของยุคสมัยเอโดะ รวมถึงมีการอนุรักษ์ความเก่าแก่ของสถานที่ต่างๆ ให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นวัด ศาลเจ้า สะพาน และบ้านเรือนที่จัดตกแต่งได้อย่างงดงามและลงตัวกับบรรยากาศอันร่มรื่น แบบเมืองเกียวโตในอดีต นอกจากนี้ในสมัยนาราช่างไม้ของเมืองทาคายาม่า ยังได้ถูกจารึกว่าเป็นช่างไม้ฝีมือดีมีชื่อเสียงที่สุดอีกด้วย เขตเมืองเก่าซานมาจิซูจิ ถนน 3 สายเล็กๆ ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้าน่ารักๆที่ยังคงอนุรักษ์รูปแบบของบ้านในสมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ให้ท่านสัมผัสบรรยากาศของที่นี่ ที่ที่ซึ่งเหมือนให้ท่านได้ถูกย้อนอดีตกลับไปเมื่อ 300 ปีก่อน และให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บภาพบรรยากาศอันน่าประทับใจตามอัธยาศัย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เซ็ทโฮบะมิโสะ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เป็นหมู่บ้านสไตล์กัชโชแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม และยังได้รับเลือกเป็นมรดกโลกในปี 1995 ซึ่งเป็นหมู่บ้านสไตล์กัชโช-สึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกว้าง 10 เมตร ซึ่งมีโครงสร้างของบ้านสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว อีกทั้งวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างต่างๆ ล้วนแต่มาจากวัสดุจากธรรมชาติทั้งสิ้น อย่างต้นหญ้าที่ปลูกไว้เพื่อนำมาใช้มุงเป็นหลังคาขนาดหนาแต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้เป็นอย่างดี และชื่อที่ได้มาจากคำว่า “กัสโช” ซึ่งแปลว่า “พนมมือ” ตามรูปแบบของบ้านที่หลังคาชันถึง 60 องศา มีลักษณะคล้ายสองมือที่พนมเข้าหากันนั่นเอง พร้อมกันนี้ท่านจะเพลิดเพลินกับฝูงปลาคราฟนับร้อยที่แหวกว่ายอยู่ตามลำธารหน้าบ้าน ซึ่งจะเห็นได้ก็แต่เมืองในแถบนี้เท่านั้น
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ปิ้งย่างสไตล์ญีปุ่น จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมโอกากิ ฟอรั่ม หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 โอบาระ –โครังเค – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอบาระ นำท่านเดินทางชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ซากุระจะบานพร้อมกับใบไม้เปลี่ยนสี ซากุระพันธุ์นี้มีชื่อว่า Shikizakura หรือ ซากุระสี่ฤดู โดยมีความพิเศษที่ แตกต่างจากซากุระทั่ว ๆ ไปคือจะบาน 2 ครั้งต่อปี ดอก Shikizakura เริ่มบานในช่วงกลางเดือนมีนาคมในฤดูใบไม้ผลิและจะบานอีกครั้งตอนปลายเดือนพฤศจิกายนในฤดูใบไม้ร่วง คุณ สามารถชมซากุระที่ออกดอกพร้อมกับใบไม้แดงได้ที่นี่ ใครที่พลาดชมซากุระในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ยังสามารถมาดูดอกซากุระได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายน นอกจากนี้ยังมีต้น Shikizakura ที่มีอายุมากกว่า 100 ปีซึ่งถือเป็นสมบัติทางธรรมชาติของจังหวัดไอจิให้ชมอีกด้วยให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความสวยงามของธรรมชาติตามอัธยาศัย ชมได้ยาก (หมายเหตุ.... เทศกาลดอกซากุระขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ หากเทศกาลยังไม่จัดขึ้น ของดรายการนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเนื่องจากวันจัดเทศกาลยังไม่ประกาศออกมาอย่างชัดเจน)
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย บ่าย นำท่านเดินทางสู่ หุบเขาโครันเค (Korankei) สถานที่ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่อยู่ใกล้ๆหมู่บ้าน อาซุเกะ (Asuke) หมู่บ้านเล็กๆในเมืองโทะโยะตะ (Toyota) ซึ่งในทุกๆปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมความสวยงามของใบไม้เปลี่ยนสีเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันได้กลายเป็นสถานที่ชม ใบไม้เปลี่ยนสี ที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของประเทศญี่ปุ่น สำหรับเสน่ห์ของโครันเคย์ก็คงอยู่ที่เหล่าต้นโมมิจิ (Momiji) หรือ ใบเมเปิ้ลญี่ปุ่นจำนวนมากถึงประมาณ 4000 ต้น ซึ่งทำให้บริเวณโครันเคย์จะถูกแต่งแต้มสีสันด้วยต้นโมมิจิที่เปลี่ยนสีใบไม้เป็นสีแดง,สีส้มและสีเหลืองอย่างงดงามอลังการ ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ย่านการค้าของเมืองโอซาก้าพบกับร้านค้าที่มีชื่อเสียง และร้านบูติค หรูหราด้วยและตื่นตากับแฟชั่นอันทันสมัยเชิญท่านสนุกสนานกับการ“เลือกชมและซื้อ”สินค้า มากมายในห้างสรรพสินค้าชื่อดัง“ไดมารู”นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารทีมีมากมายหลายร้านร้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องบนตึกบิ๊กคาเมล่า, เครื่องคอมพิวเตอร์, ร้านเครื่องสำอาง, ร้านขายขนม ร้านขายเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ ร้าน 100 เยน ฯลฯ นอกจากนี้ให้ท่านเก็บภาพประทับใจ กับสะพานกุลิโกะ สัญลักษณ์ของชินไซบาชิ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย ได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 กรุงเทพฯ

00.10 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเซียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 611
00.40 น
เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
01 - 05 พ.ย. 60
33,900
33,900
30,900
7,900

เงือนไขการจอง

อัตรานี้รวม
  ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นทัศนาจรตามเส้นทางรายการที่ระบุเท่านั้น  ราคานี้รวมภาษีน้ำมัน ณ. วันที่ 19 ก.ค. 2560 และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับภาษีน้ำมันขึ้น หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทราบก่อนการออกตั๋วเครื่องบิน  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการที่ระบุเท่านั้น  ค่าพาหนะรับส่งตามรายการนำเที่ยวที่ระบุเท่านั้น  ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่านต่อห้องตามรายการที่ระบุเท่านั้น  ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุเท่านั้น  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุเท่านั้น  ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 20 กก.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (หมายเหตุ...อายุ 6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อายุ 76-85 ปี ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท ...)
อัตรานี้ไม่รวม
  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น  ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารที่สั่งเพิ่มเติมจาก รายการที่ทางบริษัทฯ จัดให้ เป็นต้น  ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน  ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ  ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน  ทิปไกด์ และทิปคนขับรถ  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ซึ่งต้องจ่ายเพิ่มจากราคาค่าทัวร์
เงื่อนไขการชำระเงิน
  เมื่อท่านทำการจองทัวร์กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บมัดจำค่าทัวร์ท่านละ 10,000-20,000 บาท (ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เดินทาง หรือกฎของสายการบิน) ส่วนที่เหลือต้องชำระทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำการ
เงื่อนไขการยกเลิก
  ***กรุณาพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ของบริษัท ก่อนท่านทำการจองทัวร์*** หากท่านได้ทำการจองทัวร์ ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-30 วัน หักค่ามัดจำ  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-20 วัน หักค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน หักค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-7 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์  ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ หักค่าใช้จ่าย 100% *** ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด***
ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน
  ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUND ได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พัก
  เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)
  สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านต้องชำระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม) สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว) กรณีที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระส่วนของค่าใช้จ่ายที่สัมภาระน้ำหนักเกิน (ท่านต้องชำระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม) ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร
หมายเหตุ.. (สำคัญมาก ผู้โดยสารที่เดินทางต้องรับทราบ และยินยอม ก่อนการเดินทาง)
  1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวร์ฯ) โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ 2. หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน 3. หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปแล้ว 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณีดังนี้ ** กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามเดินทาง ** กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง ** กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย (ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X