THEME PARK PERFECT ROUTE
THEME PARK PERFECT ROUTE
ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 52,900 บาท
รหัสทัวร์ JP-09
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 04 - 09 ต.ค. 60 / 11 - 16 ต.ค. 60 / 18 - 23 ต.ค. 60 / 25 - 29 ต.ค. 60 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ - สนามบินคันไซ [ - / - / - ]
  Day 2 : โอซาก้า - สวนสนุกระดับโลก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ [ - / - / D ]
  Day 3 : ปราสาทนาโกย่า – Hamamatsu Fruit Park เก็บผลไม้ - ศาลเจ้าคุโนซังโทโชกุ [ B / L / D ]
  Day 4 : ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - โอชิโนะ ฮักไก –โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจุกุ [ B / L / - ]
  Day 5 : อิสระช้อปปิ้ง หรือ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (จ่ายเพิ่ม 2,800 บาท) ไม่มีรถโค้ชตลอดวัน / เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน (ค่ารถไฟไม่รวมในค่าทัวร์) [ B / - / - ]
  Day 6 : วัดอาซากุซะ –นาริตะ - ห้างอิออน - สนามบินนาริตะ [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ

21.00 น.
กรุ๊ปทัวร์พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 8 แถว R เคาน์เตอร์สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร เช็คอินและสัมภาระในการเดินทาง
23.00 น.
เหิรฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินเจแปนแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ JL728

วันที่สอง สวนสนุกระดับโลก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ

06.00 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานเมืองคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยว นำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน ตื่นเต้นระทึกขวัญและสนุกสนานกับเครื่องเล่นผจญภัยไปในดินแดนของหนังดังที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก อาทิ สไปร์เดอร์แมน, เทอร์มิเนเตอร์, จูราสสิค พาร์ค ฯลฯ โดยที่นี่จะแบ่งเป็น 9 โซนอาทิ 1.โซนนิวยอร์ค ประกอบด้วยเครื่องเล่น เทอร์มิเนเตอร์, สไปร์เดอร์แมน / 2.โซนฮอล์ลีวูด มีเครื่องเล่น ผจญภัยกับอีที, เซซามี สตรีท, เชรค 4D, Animation Celebration, Universal Monsters Live Rock and Roll Show / 3.โซนซานฟรานซิสโก มีเครื่องเล่น Back to the Future, แบล็คดราฟ / 4.โซนจูราสสิค พาร์ค / 5.โซนสนุปปี้ สตูดิโอ / 6.โซนลากูน มีเครื่องเล่น Peter Pan’s Neverland/7.โซนวอเตอร์เวิล์ด 8. โซนอะมิตี วิลเลจ พบเครื่องเล่น จอว์ / 9.โซนแลนด์ ออฟออชพบการแสดงโชว์พบกับ Wicked of Oz และ Toto & Friends.. ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งของที่ระลึกที่มีให้ท่านเลือกซื้อสะสมทุกโซน พร้อมเก็บภาพความน่ารักของสวนสนุก และเหล่าการ์ตูนน่ารักที่ออกมาเดินโชว์ทักทายท่านตลอดเวลาและสนุกสุดมันส์กับเครื่องเล่นมากมายตามอัธยาศัย นำท่านเข้าโซนใหม่ The Wizarding World of Harry Potter ที่สร้างเพื่อเอาใจเหล่าสาวกของ แฮร์รี่พอตเตอร์ให้ท่านได้เข้าไปสัมผัสบรรยากาศของโลกเวทมนตร์ในฉากต่างๆจากภาพยนตร์ อาทิเช่น ปราสาทฮอกวอต เพลิดเพลินกับการสำรวจห้องเรียนเวทมนตร์คาถา ย่านฮอกมีท ร้านขายของแปลกประหลาด ของเหล่าพ่อมดและแม่มดทั้งหลาและที่ไม่ควรพลาดชิมคือ บัตเตอร์เบียร์ เครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมในโลกของพ่อมดและแม่มดแห่งนี้ (ไม่มีแอลกอฮอล์) และที่พลาดไม่ได้คือในโซนนี้ที่ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของโลก คือโซน “Harry Potter and the Forbidden Journey” ที่มีการสร้างด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการถ่ายภาพ 4K ที่จะสร้างความตื่นเต้นเร้าใจให้ท่าน เสมือนท่านได้เดินทางท่องโลกเวทมนตร์ไปกับแฮร์รี่พอตเตอร์เลยทีเดียว ให้ท่านได้สนุกสนานต่อกับเครื่องเล่นนานาชนิดอย่างจุใจ พร้อมเก็บภาพความน่ารักของสวนสนุกและเหล่าการ์ตูนน่ารักที่ออกมาเดินโชว์ทักทายท่านตลอดเวลา และสนุกสุดมันส์กับเครื่องเล่นมากมายตามอัธยาศัย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย
บ่าย
ท่านจะได้สนุกสนานกับเครื่องเล่นใน สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม NAGOYA SAKAE หรือเทียบเท่า

วันที่สาม ปราสาทนาโกย่า – Hamamatsu Fruit Park เก็บผลไม้ - ศาลเจ้าคุโนซังโทโชกุ

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทนาโงย่า สร้างขึ้นโดยโชกุนโตกุงาวะ อิเอยาสุ สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 (ค.ศ.1945) ตัวปราสาทถูกระเบิดถล่มเสียหาย ต่อมาได้รับการบูรณะในปี ค.ศ.1959 ปัจจุบัน ที่ชั้น 2-4 เป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมที่มีคุณค่าของญี่ปุ่น ชั้นบนของปราสาทสามารถชมทิวทัศน์โดยรอบถ่ายรูปตามอัธยาศัย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านไปยัง สวนผลไม้ HAMAMATSU FRUIT PARK เพื่อให้ท่านได้ลิ้มรสผลไม้ สดสดจากต้นให้ท่านลิ้มลองความหอมอร่อยแบบไร้สารพิษจากต้น ให้ท่านเด็ดชิมทานกัน อย่างไม่อั้น ให้ท่านได้จดจำรสอร่อยนี้ไปนานแสนนาน เพราะที่นี่มีชื่อเสียงเรื่องการปลูกผลไม้ จริงจริง (โดยผลไม้จะเป็นไปตามฤดูกาลของเมืองนี้) ศาลเจ้าคุโนซังโทโชกุ(Kunozan Toshogu Shrine) มีบริเวณกว้างขวางและซับซ้อนด้วยอาคาร จำนวนมากที่มีสีแดงสดใสแซมด้วยสีทองและการแกะสลักที่งดงามพร้อมภาพวาดบนประตูโร มอน(Romon Gate)ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านขวามือหลังจุดจำหน่ายตั๋ว เมื่อเดินผ่านประตูจะพบกับ หอกลอง และโคมไฟทองแดงนำไปสู่ห้องโถงหลัก Haiden และ Honden จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม FUJI TOMINOKO หรือเทียบเท่า
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (อิ่มอร่อยกับขาปูยักษ์ แบบไม่อั้น) นำท่านอาบน้ำแร่สปารีสอร์ทสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆที่เรียกว่า“ออนเซ็น”เพื่อสุขภาพและผิวพรรณที่ดี

วันที่สี่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - โอชิโนะ ฮักไก – โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจุกุ

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชม ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 ภูเขาไฟที่ได้ชื่อว่าเป็นภูเขาไฟที่ศักดิ์สิทธิ์ และสวยงามที่สุดใน โลก ซึ่งนับว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น มีความสูงถึง 3,776 เมตร (12,388 ฟุต) นำท่าน สัมผัสกับความงามของภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศหากอากาศไม่เอื้ออำนวยนำท่านชมวิวสวยงามด้านล่างเพื่อความ ปลอดภัยของทุกท่านเป็นสำคัญ)
เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ โอชิโนะ ฮักไก สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่ง และได้รับความนิยม เป็นอย่างมาก และยังเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิได้สวยงามที่สุดอีกจุดหนึ่งซึ่งที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเกิดจากน้ำฝนไหลผ่านด้านบนของภูเขาไฟฟูจิและซึมผ่านเข้ามาด้านใน สุดท้ายไหลลงสู่ด้านล่างซึ่งใช้ระยะเวลายาวนานถึง 3-4 ปี ซึ่งชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อกันอีกว่าหาก ได้ดื่มน้ำจากบ่อแห่งนี้จะทำให้สุขภาพแข็งแรงและจะโชคดีและทำให้ชีวิตมีความสุขอีกด้วย นอกจากนี้ให้ท่านเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกจากร้านค้าที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณนั้นอย่างอิสระ ตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่เมืองโตเกียว จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้งย่านดังชินจูกุ แน่นอนถ้าต้องการช้อปปิ้งของราคาถูกและดีแบบมี คุณภาพต้องที่นี่ เพราะที่นี่มีร้าน 100 เยนที่มีชื่อเสียง และใหญ่ที่สุด เป็นร้านดังของนักช้อป ทั้งหลายที่เฝ้ารอเมื่อมาถึงเมืองโตเกียว ที่นี่ท่านจะได้ทั้งเสื้อผ้า รองเท้า สินค้าแฟชั่น ขนมญี่ปุ่น กล้องถ่ายรูป สินค้าอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์เป็นต้น
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ชินจุกุ วอชิงตัน หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า อิสระช้อปปิ้ง หรือ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (จ่ายเพิ่ม 2,800 บาท) ไม่มีรถโค้ชตลอดวัน / เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน (ค่ารถไฟไม่รวมในค่าทัวร์)

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ไม่มีรถโค้ชตลอดวัน / เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน (ค่ารถไฟไม่รวมในค่าทัวร์) จากนั้นให้ท่าน อิสระช้อปปิ้ง ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งของราคาถูกและดี แบบมีคุณภาพต้องที่นี่ เพราะที่นี่มีร้าน 100 เยนที่มีชื่อเสียง และใหญ่ที่สุด เป็นร้านดังของนักช้อปทั้งหลายที่เฝ้ารอเมื่อ มาถึงเมืองโตเกียว ที่นี่ท่านจะได้ทั้งเสื้อผ้า รองเท้า สินค้าแฟชั่น ขนมญี่ปุ่น กล้องถ่ายรูป สินค้า อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ เป็นต้น หรือ ท่านเลือกซื้อทัวร์เสริม >>> สวนสนุกระดับโลก โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน) โตเกียวดิสนีย์แลนด์ หากท่านใดมีความประสงค์ที่จะเข้า สวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ จ่ายเพิ่ม ผู้ใหญ่ท่านละ 2,800 บาท / เด็ก 2-11 ปี ท่านละ 2,300 บาท ***กรุณาแจ้งความประสงค์ก่อนการเดินทาง*** โตเกียวดิสนีย์แลนด์ สวนสนุกซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์ตำนานและจินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล ท่านจะได้สัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ กับหลากหลายโซนผจญภัย อาทิ ADVENTURELAND, WESTERNLAND, FANTASYLAND, TOMORROWLAND, TOONTOWN เป็นต้น พบเครื่องเล่นมันส์ๆ ตามโซนต่างๆ เช่น ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศ SPACE MOUNTAIN, ระทึกขวัญกับเหล่าผีชื่อดังกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง, ตื่นเต้นเร้าใจ และสัมผัสความชุมฉ่ำของสายน้ำขนาดยักษ์ไปกับ SPLASHMOUNTAIN, นั่งเรือผจญภัยในป่าใหญ่กับ JUNGLE CRUISE, หวาดเสียวไปกับรถไฟเหาBIGTHUNDER MOUNTAIN, สนุกสนานกับ PIRATES OF THE CARIBBEAN, เยือนบ้านหมีพูห์, เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ มิกกี้เม้าส์, สโนว์ไวท์ ช้อปปิ้งซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกอย่างจุใจ และอีกมากมายที่รอท่านพิสูจน์ความมันส์กันอย่างเต็มที
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย สนุกสนานท้าทายความมันส์หรืออิสระกับการช้อปปิ้งในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์กันอย่างต่อเนื่อง หรือให้ท่านอิสระช้อปปิ้งในกรุงโตเกียวกันต่อ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมชินจุกุ วอชิงตัน หรือเทียบเท่า

วันที่หก วัดอะซะกุซ่า –นาริตะ - ช้อปปิ้งอิออน –สนามบินนาริตะ

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านสู่ วัดอาซากุสะ นำท่านสู่ วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ผู้คนที่นี่ให้ความนับถือ และนิยมมาสักการะและมาขอพรกันเป็นประจำภายใน ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำองค์เจ้าแม่กวนอิมและมีสัญลักษณ์พิเศษคือโคมไฟขนาดยักษ์ที่ มีความสูงถึง 4.5 เมตร มีเวลาให้ท่านช้อปปิ้งของพื้นเมืองและขนมโมจิ ในเขตวัดอาซะกุซะ หรือเรียกว่า ย่านนากามิเสะ ที่เป็นถนนยาวเข้าสู่พื้นที่ภายในวัดที่จะเต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย นำท่านเดินทางสู่เมืองนาริตะ ห้างอิออน
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่ “อิออน” ศูนย์รวมแห่งสินค้าชั้นนำนานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า,รองเท้า, เสื้อผ้า เป็นต้น และยังมี “ร้าน 100 เยน” สินค้าทีมีคุณภาพดีจากประเทศญี่ปุ่นแต่ราคาแสนจะถูก อิสระ ให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชม และซื้อ” สินค้าตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ
18.20 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL707
23.00 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
04 - 09 ต.ค. 60
52,900
49,900
46,900
8,900
11 - 16 ต.ค. 60
53,900
50,900
47,900
8,900
18 - 23 ต.ค. 60
55,900
52,900
49,900
8,900
25 - 29 ต.ค. 60
54,900
51,900
48,900
8,900

เงือนไขการจอง

อัตรานี้รวม
   ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นทัศนาจรตามเส้นทางรายการที่ระบุเท่านั้น ราคานี้รวมภาษีน้ำมัน ณ. วันที่ 20 ก.ค. 2560 และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับภาษีน้ำมันขึ้น หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทราบก่อนการออกตั๋วเครื่องบิน  ค่าพาหนะรับส่งตามรายการนำเที่ยวที่ระบุเท่านั้น  ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่านต่อห้องตามรายการที่ระบุเท่านั้น  ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุเท่านั้น  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการที่ระบุเท่านั้น  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุเท่านั้น  ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 30 กก.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) (หมายเหตุ...อายุ 6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อายุ 76-85 ปี ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท ...)
อัตรานี้ไม่รวม
   ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหาร ที่สั่งเพิ่มเติมจากรายการที่ทางบริษัทฯ จัดให้ เป็นต้น  ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด คือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน  ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ  ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  ทิปไกด์และคนขับรถ  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
เงื่อนไขการชำระเงิน
  เมื่อท่านทำการจองทัวร์กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บมัดจำค่าทัวร์ท่านละ 10,000-20,000 บาท (ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เดินทาง หรือกฎของสายการบิน) ส่วนที่เหลือต้องชำระทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำการ
เงื่อนไขการยกเลิก
  ***กรุณาพิจารณาเงื่อนไขทั้งหมดของบริษัท ก่อนท่านทำการจองทัวร์*** หากท่านได้ทำการจองทัวร์ ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน >>> ไม่เก็บค่าใช้จ่าย ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-30 วัน >>> หักค่ามัดจำ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-20 วัน >>> หักค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน >>> หักค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-7 วัน >>> หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ หักค่าใช้จ่าย 100% กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต และท่านได้ชำระค่าทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์ให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการ และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม ค่าตั๋วรถไฟ หรื่ออื่นๆ เป็นต้น ทางบริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อน หรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า, ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่นโรงแรม ตั๋วรถไฟ และอื่นๆฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องวีซ่า สำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติที่ไม่ได้รับยกเว้นเรื่องขอวีซ่า
  การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลาง และคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น หากผลวีซ่าออกมาว่าท่าน ไม่ผ่าน ตัวแทนยื่นไม่คืนเงินค่าบริการจากตัวแทนยื่นไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม และทางสถานทูตมีสิทธิที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี กรณีที่ท่านวีซ่าผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่น ให้กับท่าน เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ และท่านสามารถนำวีซ่าไปใช้เดินทางได้ หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ
ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน
  ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUND ได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พัก
  เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)
  สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านต้องชำระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม) สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว) กรณีที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระส่วนของค่าใช้จ่ายที่สัมภาระน้ำหนักเกิน (ท่านต้องชำระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม) ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสารทุกกรณี
หมายเหตุ.. (สำคัญมาก ผู้โดยสารควรรับทราบ ก่อนการเดินทาง
  1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวร์ฯ) โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ 2. หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน 3. หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปแล้ว 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณีดังนี้ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามเดินทาง กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย (ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว)

Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X