SKI ILLUMINATION COOL ROUTE
SKI ILLUMINATION COOL ROUTE
ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โอซาก้า
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 52,900 บาท
รหัสทัวร์ JP-10
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 06 - 11 ธ.ค. 60 / 13 - 18 ธ.ค. 60 / 20 - 25 ธ.ค. 60 / 29 ธ.ค. 60 - 03 ม.ค. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ [ - / - / - ]
  Day 2 : โอซาก้า – เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – นาโงย่า ชมเทศกาลไฟประดับนาบะนะ โนะ ซาโต้ [ - / L / D ]
  Day 3 : ปราสาทนาโกย่า - Hamamatsu Fruit Park เก็บผลไม้ - ศาลเจ้าคุโนซังโทโชกุ [ B / L / D ]
  Day 4 : ลานสกี SKI – เล่นกระดานเลื่อนหิมะ ฟรี - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 -โอชิโนะ ฮักไก – โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจุกุ [ B / L / - ]
  Day 5 : อิสระช้อปปิ้ง หรือ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (จ่ายเพิ่ม 2,800 บาท) ไม่มีรถโค้ชตลอดวัน / เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน (ค่ารถไฟไม่รวมในค่าทัวร์) [ B / - / - ]
  Day 6 : วัดอาซากุซะ – นาริตะ - ห้างอิออน - สนามบินนาริตะ [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ

21.00 น.
กรุ๊ปทัวร์พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 8 แถว R เคาน์เตอร์สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร เช็คอินและสัมภาระในการเดินทาง
23.00 น.
เหิรฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินเจแปนแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ JL728

วันที่สอง โอซาก้า – เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ชมเทศกาลไฟประดับนาบะนะ โนะ ซาโต้

06.00 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานเมืองคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยว นำท่านเดินทางสู่เมืองเกียวโต จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส (Kiyomizu-dera) ตั้งอยู่บนเนินเขาฮิงายามา สาเหตุที่เรียกว่า "วัดน้ำใส" ก็เนื่องมาจากมีน้ำศักดิ์สิทธิ์จากแม่น้ำ 3 สาย ซึ่งเกิดขึ้นเองตาม ธรรมชาติไหลมาจากเทือกเขา โดยมีความเชื่อกันว่า หากได้ดื่มน้ำ 3 สายนี้ สายแรกหมายถึง สติปัญญาเฉลียวฉลาด สายที่สองร่ำรวย มั่งคั่ง และสายที่สามแข็งแรง โดยให้ท่านเลือกดื่มน้ำ ศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อนี้ได้ตามอัธยาศัย วัดคิโยมิสึสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 788 (สมัยนาระประมาณปี พ.ศ.1321) เพื่อถวายแด่พระโพธิสัตว์กวนอิม 11 พักต์ หรือสร้างขึ้นมาก่อนที่เกียวโตจะเป็น เมืองหลวงของญี่ปุ่น วัดคิโยมิสึจึงได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1,500 ปี และทางเดินขึ้นสู่วัดเรียกกันว่า “ถนนสายกาน้ำชา” เนื่องจากในอดีตเคยมีร้านขายถ้วยชา เครื่องปั้นดินเผาเรียงรายตลอดสองข้างทาง ปัจจุบันมีร้านขายของที่ระลึกสไตล์ญี่ปุ่น อาทิ ชุด กิโมโน ตุ๊กตาในชุดกิโมโน พัดสารพัดแบบ ร่ม เข็มกลัด ที่ติดตู้เย็น เป็นต้น ขนมที่มีตัวอย่างให้ ชิมก่อนตัดสินใจซื้อ เช่น ขนมไส้ต่างๆ ที่มีส่วนผสมของชาเขียว ของที่เกี่ยวกับศาสนาความ เชื่อจำพวกเครื่องราง และอื่นๆ อีกมากมาย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ที่สถิตของพระแม่โพสภ เทพเจ้าที่เป็นที่นับถือยิ่งของ ประชาชนที่มาสักการะขอพร ให้มีความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ของเรื่องพืชพรรณธัญญาหาร นำ ท่านสักการะพระแม่โพสภและเทพจิ้งจอก ที่ชาวญี่ปุ่นชื่อว่าเป็นทูตสวรรค์ ผู้คอยนำข่าวสารจาก สรวงสวรรค์ลงมายังโลกมนุษย์ ท่านจะได้ตื่นตากับรูปปั้น ของเทพจิ้งจอกที่มีจำนวนมากมาย นำท่านชมความสวยงามของ สวนดอกไม้นาบะนะ โนะ ซาโต้ เป็นสวนดอกไม้ที่ได้รวบรวมดอกไม้จากหลายแห่ง ทั้งในและประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันแต่งแต้มสีสันให้สวนแห่งนี้สวยงามในทุก ๆ ฤดูกาลไปตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นดอกบ๊วย ดอกท้อ ดอกทิวลิป ดอกเบโกเนีย ดอกกุหลาบ และดอกไฮเดรนเยีย เป็นต้น พิเศษ !! ท่านจะได้ดื่มด่าบรรยากาศสุดมหัศจรรย์ ไปกับ อิลูมิเนชั่น หรือการตกแต่งประดับ ประดาด้วยดวงไฟหลากสีหลอดเล็กๆกว่าแสนดวงเต็มพื้นที่ ของสวนนาบา นานะโนะซาโต้และในแต่ละปีจะมีการประดับตกแต่งไฟเป็นธีมต่างๆเช่นเมื่อปีที่แล้วเป็น อิลู มิเนชั่นภูเขาไฟฟูจิ อันสวยงาม กับท้องทะเลญี่ปุ่นอันกว้าง ใหญ่และ อุโมงค์ไฟ ที่ทอดยาว รวม ไปถึง การจัดไฟบนผิวน้ำ เต็มอิ่มกับการชื่นชมความงามของแสงสีได้ตามอัธยาศัย
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่สาม ปราสาทนาโกย่า - Hamamatsu Fruit Park เก็บผลไม้ - ศาลเจ้าคุโนซังโทโชกุ

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ปราสาทนาโกย่า ป็นปราสาทญี่ปุ่นตั้งอยู่ในนาโกย่ากลางญี่ปุ่น ในช่วงสมัยเอ โดะปราสาทนาโกย่าเป็นหัวใจของหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดเมืองปราสาทในญี่ปุ่นนาโกย่า ปราสาทแห่งนี้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของนาโกย่าเป็นที่อยู่อาศัยของครัวเรือน 620,000 คูโบะโอวาริ โทคุวะวะ มันถูกสร้างขึ้นตามลำดับของ Tokugawa Ieyasu ในปี ค.ศ. 1612 และเป็นสัญลักษณ์ ของความภาคภูมิใจและอำนาจของนาโกย่า มีการจัดแสดงนิทรรศการอธิบายการดำเนินชีวิต ของขุนนางท้องถิ่นในหอคอยปราสาท (donjon หลัก)
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ Hamamatsu Fruit Park คุณสามารถเพลิดเพลินกับการเก็บผลไม้ตาม ฤดูกาลต่างๆในสวนขนาดใหญ่ได้ถึงเก้าเท่าของโดมที่โตเกียวสวนผลไม้ของเมือง Hamamatsu เมือง Hamamatsu พื้นที่ทางทิศตะวันตกมีศูนย์อาหารและสถานที่กิจกรรมขณะที่บริเวณด้าน ตะวันออกมีสวนผลไม้นานาชนิด ทั้งผู้ใหญ่และเด็กสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ นำท่านเดินทางสู่ศาลเจ้าคุโนซังโทโชกุ(Kunozan Toshogu Shrine) มีบริเวณกว้างขวางและ ซับซ้อนด้วยอาคารจำนวนมากที่มีสีแดงสดใสแซมด้วยสีทองและการแกะสลักที่งดงามพร้อม ภาพวาดบนประตูโรมอน(Romon Gate)ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านขวามือหลังจุดจำหน่ายตั๋ว เมื่อเดิน ผ่านประตูจะพบกับหอกลอง และโคมไฟทองแดงนำไปสู่ห้องโถงหลัก Haiden และ Honden จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม FUJI TOMINOKO หรือเทียบเท่า
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (อิ่มอร่อยกับขาปูยักษ์ แบบไม่อั้น) นำท่านอาบน้ำแร่สปารีสอร์ทสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆที่เรียกว่า“ออนเซ็น”เพื่อสุขภาพและผิวพรรณที่ดี

วันที่สี่ เล่นสกี – เล่นกระดานเลื่อนหิมะฟรี - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 -โอชิโนะ ฮักไก – โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจุกุ

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองหิมะ สกีรีสอร์ทบนเนินเขา มีความงดงามของภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง ให้ท่านสนุกสนามกับกิจกรรมมากมายบนลานสกี (พิเศษสำหรับทุกท่าน...ให้ท่านสนุกกับนั่งเลื่อนกระดาน...ฟรี ***หมายเหตุ อุปกรณ์เครื่องเล่นทุกชนิดอื่นๆ ไม่รวมอยู่ในรายการค่าทัวร์ ..หากท่านสนใจกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ค่ะ***) ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 ภูเขาไฟที่ได้ชื่อว่าเป็นภูเขาไฟที่ศักดิ์สิทธิ์ และ สวยงามที่สุดในโลก ซึ่งนับว่า เป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น มีความสูงถึง 3,776 เมตร (12,388 ฟุต) รอบ ๆ ภูเขาฟูจิ เต็มไป ด้วยธรรมชาติอันงดงาม และเป็นอุทยานแห่งชาติฟูจิฮะโกะเนะอิซุ มีทะเลสาบ 5 แห่ง ได้แก่ ยะมะนะกะโกะ คะวะงุจิโกะ โมโตสุโกะ โชจินโกะ ไซโก้ และมีออนเซนหลายแห่งนำท่าน สัมผัสกับความงามของภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศหากอากาศไม่เอื้ออำนวย นำท่านชมวิวสวยงามด้านล่างเพื่อความ ปลอดภัยของทุกท่านเป็นสำคัญ) หากขึ้นภูเขาไฟฟูจิไม่ได้ นำท่านท่องเที่ยว โอชิโนะฮักไก ทดแทน โอชิโนะ ฮักไก สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่ง และได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และยังเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิได้สวยงามที่สุดอีกจุดหนึ่ง ซึ่งที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของบ่อน้ำ ศักดิ์สิทธิ์ที่มีความเชื่อถือกันมาช้านาน เชื่อกันว่าบ่อน้ำแห่งนี้เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเกิดจาก น้ำฝนไหลผ่านด้านบนของภูเขาไฟฟูจิและซึมผ่านเข้ามาด้านใน สุดท้ายไหลลงสู่ด้านล่างซึ่งใช้ ระยะเวลายาวนานถึง 3-4 ปี ซึ่งชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อกันอีกว่า หากได้ดื่มน้ำจากบ่อแห่งนี้ จะทำ ให้สุขภาพแข็งแรง และจะโชคดี และทำให้ชีวิตมีความสุขอีกด้วย นอกจากนี้ให้ท่านเลือกซื้อ ของฝากของที่ระลึกจากร้านค้าที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณนั้นอย่างอิสระตามอัธยาศัย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่เมืองโตเกียว นำท่านเดินทางสู่ อิสระช้อปปิ้งชินจุกุ แหล่งรวมห้างร้านดัง อาทิ BIG CAMERA, YODOBASHI,MATSUMOTO KIYOSHI, ISETAN, MARUI, LUMINE และอีกมากมาย และเป็นแหล่งรวมสินค้าทุกชนิด ที่ท่านสามารถหาซื้อได้ที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอางค์ นาฬิกา น้ำหอม สินค้ามียี่ห้อ (แบรนด์ชั้นนำต่างๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้อง สินค้ามือสอง และยังรวมไปถึงแหล่งบันเทิงกลางคืนและร้านอาหาร ต่างๆ มากมายด้วย พร้อมนำท่านช้อปปิ้งร้าน 100 เยน ที่รวบรวมสินค้าตั้งแต่ขนม อาหาร สำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องเขียน เครื่องครัว อุปกรณ์เสริมความงาม ของกระจุกกระจิก น่ารักสไตล์ญี่ปุ่น และอีกมากมายที่ราคาเพียง 100 เยน... ให้ท่านอิสระซื้อของฝาก
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย

วันที่ห้า อิสระช้อปปิ้ง หรือ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (จ่ายเพิ่ม 2,800 บาท) ไม่มีรถโค้ชตลอดวัน / เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน (ค่ารถไฟไม่รวมในค่าทัวร์)

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่าน อิสระช้อปปิ้งในเมืองโตเกียว โดยไกด์ผู้ชำนาญเส้นทางจะคอยแนะนำแหล่ง ช้อปปิ้งให้กับท่าน หรือ เลือกเข้าสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ไม่มีรถโค้ชตลอดวัน / เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน (ค่ารถไฟไม่รวมในค่าทัวร์) นำท่านเดินทางสู่แหล่ง ช้อปปิ้งในเมืองโตเกียว โดยไกด์ผู้ชำนาญเส้นทางจะคอยให้คำแนะนำ เส้นทางให้กับท่าน โดยให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์การนั่งรถไฟในเมืองญี่ปุ่น ซึ่งสะดวก สบาย และตรงเวลา และถือว่าเป็นการคมนาคมที่คนญี่ปุ่นนิยมกันมากที่สุด ให้ท่านได้ สัมผัสประสบการณ์แบบญี่ปุ่นแท้ๆ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ หากท่านใดมีความประสงค์ที่จะเข้า สวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ จ่ายเพิ่ม ผู้ใหญ่ท่านละ 2,800 บาท / เด็ก 4-11 ปี ท่านละ 2,300 บาท ***กรุณาแจ้งความประสงค์ก่อนการเดินทาง*** โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ด้วยทุนสร้างกว่า 600 ล้านเหรียญ ได้เสกดินแดนในฝันของเด็กๆ และผู้ใหญ่นี้ขึ้นมา ดินแดนแห่งโลกจินตนาการกับการ์ตูนของวอลดิสนีย์ ที่มาปรากฎโฉม โชว์ความน่ารักกันที่นี่ทุกวัน อาทิ มิกกี้ มินนี่ เมาส์ โดนัลดักก์ พร้อมให้ท่านได้เก็บประสบการณ์อันแสนประทับใจกับการถ่ายรูปคู่กับตัวการ์ตูนดัง และสนุกสุดมันส์กับเครื่องเล่นสุดระทึก โดยโตเกียวดิสนีย์แลนด์ถูกแบ่งเป็น 7 โซน คือ 1.โซน World Bazaar โซนนี้ส่วนมากเป็นร้านขายของที่ระลึก ขนมของดิสนีย์ ให้ท่านเลือกซื้อของ ฝากกันแบบไม่อั้น, 2.โซน Adventure land โซนตะลุยป่า เครื่องเล่นที่แนะนำ คือ Pirate of the Caribbean, 3.โซน Western land โซนดินแดน แห่งโลกตะวันตก เครื่องเล่นที่แนะนำคือ Big Thunder Mountain, 4.โซน Critter Country เครื่องเล่นที่แนะนำ คือ Splash Mountain 5.โซน Fantasy land ดินแดนแห่งเทพนิยาย เครื่องเล่นที่แนะนำ คือ Haunted Mansion, Pooh ‘s Hunny Hunt, Peter Pan’s Flight, 6.โซนToontown ดินแดนตัวการ์ตูนดิสนีย์, 7.โซน Tomorrow land ดินแดนแห่งโลกอนาคต Space Mountain, Buzz Light year’s Astro Blasters และ Micro Adventure ดูภาพยนตร์ 3 มิติ เป็นต้น
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย ให้ท่านสนุกสนานท้าทายความมันส์หรืออิสระกับการช้อปปิ้งในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์กันอย่าง ต่อเนื่อง
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย

วันที่หก วัดอาซากุซะ – นาริตะ - ห้างอิออน - สนามบินนาริตะ

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม วัดอาซากุซะ คันนอน หรือวัดเซนโซจิ วัดที่มีชี่อเสียงของเมืองโตเกียว มีลักษณะโดดเด่น โดยมีประตูทางเข้าชั้นนอกที่เรียกว่า Kaminarimon (ประตูเทพเจ้าสายฟ้า) กลางประตู มีโคม ไฟสีแดงขนาดใหญ่แขวนอยู่ มีรูปแกะสลักเทพเจ้าสายฟ้าและเทพเจ้าสายลมทำหน้าที่เป็น ทวารบาล อยู่สองข้างประตู จากประตูชั้นนอกสู่ประตูหลักด้านในวัด เป็นถนนความยาว ประมาณ 200 เมตร เรียกว่า Nakamise สองข้างทางมีร้านขายของพื้นเมืองของญี่ปุ่น อาทิ ชุดยูกะตะ พัด ดาบซามุไร ของเล่น แมวกวัก เครื่องลาง ของที่ระลึกของญี่ปุ่นทุกชนิด ขนมญี่ปุ่น ไอศรีม และอีกมากมาย และเมื่อผ่านประตูหลัก Hozomon เข้ามาก็จะถึงลาน ด้านหน้า ตรงกลางลานจะมีกระถางธูปปักอยู่ข้างกระถางมีที่ ล้างมือคล้ายกับว่าให้ชำระร่างกาย ให้บริสุทธิ์ ก่อนไหว้พระ และเมื่อจุดธูปแล้ว คนญี่ปุ่นมักจะเอามือกวักควันธูปเข้าหาตัวด้วย เชื่อว่าจะช่วยให้สุขภาพแข็งแรง, สติปัญญาดี, เงินทองไหลเข้ากระเป๋า จากนั้นก็มุ่งหน้าสู่ อารามหลักที่โอ่อ่าและสงบเงียบ ด้านข้างอารามเป็นเจดีย์ 5 ชั้น และศาลเจ้าซึ่งสร้างขึ้นโดย โชกุนโตกุกาว่า อิเอมิทซึ ในศตวรรษที่ 17 นำท่านเดินทางสู่เมืองนาริตะ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งใน ห้างอิออน ศูนย์รวมแห่งสินค้าชั้นนำนานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า รองเท้า, เสื้อผ้า เป็นต้น และยังมี “ร้าน 100 เยน” สินค้าทีมีคุณภาพดีจากประเทศญี่ปุ่น แต่ราคาแสนจะถูก อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชม และซื้อ” สินค้าตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ
18.20 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL707
23.00 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
06 - 11 ธ.ค. 60
52,900
49,900
46,900
8,900
13 - 18 ธ.ค. 60
52,900
49,900
46,900
8,900
20 - 25 ธ.ค. 60
52,900
49,900
46,900
8,900
29 ธ.ค. 60 - 03 ม.ค. 61
62,900
59,900
55,900
8,900

เงือนไขการจอง

อัตรานี้รวม
  ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นทัศนาจรตามเส้นทางรายการที่ระบุเท่านั้น  ราคานี้รวมภาษีน้ำมัน ณ. วันที่ 17 ก.ค. 2560 และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับภาษีน้ำมันขึ้น หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทราบก่อนการออกตั๋วเครื่องบิน  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการที่ระบุเท่านั้น  ค่าพาหนะรับส่งตามรายการนำเที่ยวที่ระบุเท่านั้น  ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่านต่อห้องตามรายการที่ระบุเท่านั้น  ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุเท่านั้น  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุเท่านั้น  ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 20 กก.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (หมายเหตุ...อายุ 6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อายุ 76-85 ปี ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท ...)
อัตรานี้ไม่รวม
  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น  ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารที่สั่งเพิ่มเติมจาก รายการที่ทางบริษัทฯ จัดให้ เป็นต้น  ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน  ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ  ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน  ทิปไกด์ และทิปคนขับรถ  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ซึ่งต้องจ่ายเพิ่มจากราคาค่าทัวร์
เงื่อนไขการชำระเงิน
  เมื่อท่านทำการจองทัวร์กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บมัดจำค่าทัวร์ท่านละ 10,000-20,000 บาท (ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เดินทาง หรือกฎของสายการบิน) ส่วนที่เหลือต้องชำระทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำการ
เงื่อนไขการยกเลิก
  ***กรุณาพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ของบริษัท ก่อนท่านทำการจองทัวร์*** หากท่านได้ทำการจองทัวร์ ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-30 วัน หักค่ามัดจำ  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-20 วัน หักค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน หักค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-7 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์  ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ หักค่าใช้จ่าย 100% *** ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด***
ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน
  ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUND ได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พัก
  เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)
  สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านต้องชำระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม) สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว) กรณีที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระส่วนของค่าใช้จ่ายที่สัมภาระน้ำหนักเกิน (ท่านต้องชำระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม) ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร
หมายเหตุ.. (สำคัญมาก ผู้โดยสารที่เดินทางต้องรับทราบ และยินยอม ก่อนการเดินทาง
  1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวร์ฯ) โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ 2. หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน 3. หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปแล้ว 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณีดังนี้ ** กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามเดินทาง ** กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง ** กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย (ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X