SKI MONSTER TOHOKU NIKKO
SKI MONSTER TOHOKU NIKKO
ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ภูมิภาคโทโฮคุ
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์นิกโก้
ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท
รหัสทัวร์
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 00 - 00 3 / 19 - 24 ธ.ค. 60 / 09 - 14 ม.ค. 61 / 16 - 21 ม.ค. 61 / 23 - 28 ม.ค. 61 / 02 - 07 ก.พ. 61 / 13 - 18 ก.พ. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ [ - / - / - ]
  Day 2 : สนามบินนาริตะ – อุชิคุ ไดบุทสึ หุบเขาฮานานุกิ – เมืองเซนได – ช้อปปิ้งอิจิบังโจ [ - / - / - ]
  Day 3 : เมืองมัตสึชิม่า - ล่องเรืออ่าวมัตสึชิม่า – ศาลเจ้าโกไดโด – วัดซุยงันจิ – ภูเขาซาโอะ – ลานสกี (ไม่รวมค่ากิจกรรมทุกชนิด) [ - / - / - ]
  Day 4 : ทะเลสาบ 5 สี โกชิกิ นูมะ – ปราสาทซึรุงะ หมู่บ้านโออุจิจูคุ – เมืองคินุกาว่า [ - / - / - ]
  Day 5 : เมืองนิกโก้ – ศาลเจ้าโทโชกุ - ทะเลสาบชูเซ็นจิ – น้ำตกเคกอน – โตเกียว – ช้อปปิ้ง – นาริตะ [ - / - / - ]
  Day 6 : วัดนาริตะ – อิสระช้อปปิ้งอิออน – กรุงเทพฯ [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
00 - 00 3
19 - 24 ธ.ค. 60
49,900
46,900
46,900
43,900
8,900
09 - 14 ม.ค. 61
49,900
46,900
46,900
43,900
8,900
16 - 21 ม.ค. 61
49,900
46,900
46,900
43,900
8,900
23 - 28 ม.ค. 61
02 - 07 ก.พ. 61
13 - 18 ก.พ. 61

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X